මුත්‍රා වලින් පොස්පරස් පෙරා ගැනීමේ ක්‍රමයක්

මුත්‍රා වලින් පොස්පරස් පෙරා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ආවර්තිතා චක්‍රයෙහි හෙවත් වගුවෙහි(periodic table) අංක 15 ස්ථානය හිමි පොස්පරස්, අතිශය ධූලක (විෂ සහිත)

දිගටම කියවන්න