සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘History’

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: සේපියන්ස්: මනුෂ්‍යවර්ගයා ගැන කෙටි ඉතිහාසයක්

  Sapiens – A Brief History of Humankind – By Yuval Noa Harari සේපියන්ස්: මනුෂ්‍යවර්ගයා ගැන කෙටි ඉතිහාසයක් කතෘ: යුවාල් නෝආ හරාරි වසර 300,000 ක මනුෂ්‍යත්වයේ…

ග්‍රන්ථ සාර සංග්‍රහය: නො වක් චින්තකයෝ — ගස් ගල් වල ජීවත් වීමේ සිට විශ්වය තේරුම් ගැනීම දක්වා මිනිසා ගිය ගමන

  The Upright Thinkers: The Human Journey from Living in Trees to Understanding the Cosmos by Leonard Mlodinow නො වක් චින්තකයෝ: ගස් ගල් වල ජීවත් වීමේ…