ස්මරණය සහ උගෙනීම: සතුන්ට කවදා හෝ අමතකවීම් සිදු වෙනවාද?

සතුන්ට කවදා හෝ අමතකවීම් සිදු වෙනවාද ? සෑම උදෑසනකම ඇවිදීමට පුරුදුව සිටින ඔබ පාර්ක් එක(උද්‍යානය) පැත්තේ යන්නේ නම්, ඒ යන්නේ

දිගටම කියවන්න