දත් මැද්දට පස්සේ දොඩම් පානයේ රස නැතුව යන්නේ ඇයි?

දත් මැද්දට පස්සේ දොඩම් පානයේ රස නැතුව යන්නේ ඇයි? උදේ ආහාරයෙන් පස්සේ හරි, රස්නෙ පවතින දවසක දහවල හරි, නැවුම් දොඩම්

දිගටම කියවන්න