පණුවන්ට දිවක් තිබේද?

  පණුවන්ට දිවක් තිබේද? මේකට දෙන්න පුළුවන් කෙටි උත්තරය තමයි, ‘නැහැ’ කියන එක. පණුවන්ට දිවක් නැහැ. සමහරු හිතනවා පණුවන්ට දිවක්

දිගටම කියවන්න

දත් මැද්දට පස්සේ දොඩම් පානයේ රස නැතුව යන්නේ ඇයි?

දත් මැද්දට පස්සේ දොඩම් පානයේ රස නැතුව යන්නේ ඇයි? උදේ ආහාරයෙන් පස්සේ හරි, රස්නෙ පවතින දවසක දහවල හරි, නැවුම් දොඩම්

දිගටම කියවන්න