සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘TED’

අද්භූත දේවල් විශ්වාස කිරීමට අප පෙළඹෙන්නේ ඇයි? – මයිකල් ෂර්මර්

මම මයිකල් ෂර්මර්. සැකසිත් ඇත්තන්ගේ සමාජයේ අධ්‍යක්ෂ, ඒ වගේම ‘ස්කෙප්ටික්’ හෙවත් සංශයවාදියා නමැති සඟරාවේ ප‍්‍රකාශක. නොයෙක් ආශ්චර්යයන්, අතිමානුෂික ක‍්‍රියා පිළිබඳ කතන්දර, විද්‍යාව ලෙස එළිබස්සන අවිද්‍යාවන් වගේම …