පණුවන්ට දිවක් තිබේද?

  පණුවන්ට දිවක් තිබේද? මේකට දෙන්න පුළුවන් කෙටි උත්තරය තමයි, ‘නැහැ’ කියන එක. පණුවන්ට දිවක් නැහැ. සමහරු හිතනවා පණුවන්ට දිවක්

දිගටම කියවන්න