පද්ධතියක් පිළිබඳව විස්තරාත්මක දැනුමක් ඔබගේ ලිපිය කියවීම තුලින් ලබා ගත්තා .💯👏