ඉතාම වටිනා ලිපි පෙළක්.නව ලිපියක් පල කරන සෑම විටම කලින් ලිපි වල Link ඇතුලත් කිරීමට හැකි නම් තවත් ප්‍රයෝනවත්.ස්තූතියි