[…] අතර මේ වසරේ පළවු තවත් අධ්‍යයනයක ප‍්‍රතිඵලවලින් කියැවුනේ පෘථිවියේ […]