[…] මෙම ලිපියේ I කොටස ඊයේ thathu හි පලවිය.(මෙතනින්කියවන්න) […]