[…] කේන්ද්‍රය II ෙකාටස. ප්‍රථම කොටස 2016 ජනවාරි 27දා පළවිය. හවායි දූපතේ මවුනා කියාහි […]